Comarch

Comarch ERP Optima to najpopularniejszy w Polsce program stworzony dla małych i średnich firm z każdej branży. Jest najchętniej wybieranym oprogramowaniem wśród biur rachunkowych i doradców podatkowych.

Comarch ERP Optima Faktury

Comarch ERP Optima Faktury to moduł przeznaczony dla firm usługowych, który w prosty sposób umożliwia obsługę transakcji handlowych. Dzięki pełnej integracji z pozostałymi modułami przepływ danych w programie jest niczym nie ograniczony, co usprawnia obsługę rozliczeń handlowych oraz procesy księgowe.

Moduł Comarch ERP Optima Faktury umożliwia:

- wystawienie faktur sprzedażowych  i zakupowych,
- fiskalizację sprzedaży dla osób fizycznych,
- obsługę transakcji w złotówkach i w walutach obcych,
- wystawianie dokumentów korygujących (korekty: danych, ilości, wartości (ceny), stawki VAT, zbiorcza/rabat),
- sprzedaż/zakup ze standardowymi formami płatności (gotówka, przelew, kompensata), jak również zdefiniowanymi przez Użytkownika programu,
- prowadzenie rejestru usług i kontrahentów.

Comarch ERP Optima Handel

Comarch ERP Optima Handel to moduł wspomagający sprzedaż i prowadzenie gospodarki magazynowej. Moduł ten zawiera wszystkie funkcjonalności modułu Faktury, a także gwarantuje pełną kontrolę procesów logistycznych prowadzonych w przedsiębiorstwie, przez co umożliwia efektywne zarządzanie towarami w magazynie.

Moduł Comarch ERP Optima Handel umożliwia dodatkowo:

- wystawianie różnorodnych dokumentów magazynowych,
- prowadzenie wielu magazynów jednocześnie,
- określenie metody rozliczania magazynu (FIFO, LIFO, AVCO),
- przeprowadzenie inwentaryzacji (zobacz film),
- prostą produkcję,
- obrót opakowaniami kaucjonowanymi,
- tworzenie deklaracji Intrastat,
- współpracę z Krajowym Rejestrem Długów w celu weryfikacji wiarygodności kontrahentów,
- prowadzenie sprzedaży internetowej (współpraca z Comarch ERP e-Sklep, wszystko.pl),
- współpracę z aplikacją dla przedstawicieli handlowych Comarch ERP Mobile Sprzedaż,
- współpracę z czytnikami kodów kreskowych, kolektorami danych, drukarkami etykiet.

Moduł Comarch ERP Optima Handel Plus zawiera funkcjonalności niezbędne w przypadku przedsiębiorstw prowadzących rozbudowaną gospodarkę magazynową.

Moduł Comarch ERP Optima Handel Plus pozwala dodatkowo na:

oznaczanie przyjęć towarów konkretnymi partiami, dzięki czemu Użytkownik może zdecydować, z której dostawy lub którą sztukę o określonych cechach chce wydać z magazynu,
wystawienie jednego dokumentu handlowego na towary pochodzące z różnych magazynów.

Moduł Comarch ERP Optima Detal

Moduł Comarch ERP Optima Detal został stworzony z myślą o punktach sprzedaży detalicznej. Umożliwia wystawianie paragonów oraz powiązanych z nimi faktur sprzedaży. Łatwa obsługa, współpraca z ekranami dotykowymi i czytnikami kodów kreskowych oraz czytelny interfejs, czyni z okna sprzedaży detalicznej doskonałe narzędzie do pracy w sklepach, punktach gastronomicznych czy firmach handlowych. Aplikacja jest zintegrowana z pozostałymi modułami Comarch ERP Optima, z którymi współpracuje podczas prowadzenia sprzedaży.

Comarch ERP Inwentaryzacja

Aplikacja Comarch ERP Inwentaryzacja została przygotowana, z myślą o wsparciu procesu inwentaryzacji. Dzięki niej telefon z wbudowanym aparatem może pełnić funkcję przenośnego skanera kodów kreskowych oraz kolektora danych.

W efekcie pracy z aplikacją powstają pliki z danymi inwentaryzacyjnymi, które można szybko i wygodnie wgrać na dysk w chmurze (np. iBard24), przesłać na wskazany e mail lub skopiować na komputer. Format pliku wynikowego jest w pełni dostosowany do wymiany z systemem Comarch ERP Optima. W związku z tym rozwiązanie to sprawdzi się nie tylko w trakcie inwentaryzacji, ale także podczas tworzenia innych dokumentów handlowo-magazynowych.

Podstawowe funkcje aplikacji:

- Konfigurowalne działanie aplikacji
- Możliwość tworzenia wielu arkuszy inwentaryzacyjnych
- Dodawanie/edycja/usuwanie pozycji inwentaryzowanych
- Wykorzystanie aparatu urządzenia mobilnego do skanowania kodów kreskowych
- Możliwość manualnego wprowadzania pozycji
- Wyszukiwanie w arkuszu zeskanowanego lub wprowadzonego ręcznie kodu towaru
- Możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji towarów zaimportowanych z pliku wygenerowanego w Comarch ERP Optima
- Współpraca z aplikacją iBard24
- Eksport danych inwentaryzacyjnych
- Wysyłanie plików na e-mail (możliwość wskazania domyślnego adresu)

Comarch ERP Optima Kasa Bank

Moduły handlowe współpracują z modułem Comarch ERP Optima Kasa Bank, który umożliwia bieżącą kontrolę wszelkich zagadnień związanych z przepływem środków pieniężnych w firmie. Pozwala na uzyskanie informacji na temat kondycji finansowej przedsiębiorstwa, rzeczywistych źródeł uzyskiwanych przychodów, a także ponoszonych kosztów, czy też stanu bieżących należności i zobowiązań.

Moduł Comarch ERP Optima Kasa Bank zapewnia:

- prowadzenie dowolnej ilości kas i rachunków bankowych również w walutach obcych,
- definiowanie dowolnych form płatności,
- rozliczenia dokumentów w różnych walutach, przy czym jeden z tych dokumentów musi być wystawiony w PLN, a drugi w walucie obcej,
- automatyczne tworzenie różnic kursowych podczas rozliczania dokumentów w walucie,
- możliwość generowania dokumentów kompensat,
- seryjne rozliczenia dokumentów dla jednego lub wielu podmiotów z Listy dokumentów nierozliczonych,
- seryjne rozliczanie dokumentów z Preliminarza płatności,
- możliwość wystawiania not odsetkowych, ponagleń zapłaty oraz potwierdzeń sald,
- elektroniczną wymianę danych z bankiem zarówno poprzez eksport przelewów do pliku jak również import zrealizowanych przelewów z pliku dostarczonego przez bank,
- możliwość wymiany danych z bankami poprzez webserwisy,
- wykonanie zbiorczego zestawienia wpływów i wydatków na poszczególne dni, zarówno tych już wprowadzonych (zapisów) jak i planowanych (zdarzeń) – Kalendarz.

Książka Przychodów i Rozchodów

Moduł Comarch ERP Optima Księga Podatkowa pozwala na obsługę księgową firmy, rozliczającej się z fiskusem na podstawie Księgi przychodów i rozchodów lub na podstawie ewidencji przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym oraz ewidencji wymaganych w przypadku płatników podatku od towarów i usług (rejestry VAT).

Moduł Księga Podatkowa pozwala na prowadzenie:

- zapisów Księgi Przychodów i Rozchodów,
- rejestrów VAT,
- ewidencji dodatkowej,
- ewidencji wynagrodzeń,
- rozliczenie ewidencji przebiegu pojazdu,
- spisu z natury,
- naliczenia zaliczek na podatek dochodowy,
- sporządzenie deklaracji podatkowych,
- możliwość wysyłania do systemu e-Deklaracji.

Pełna księgowość

Comarch ERP Optima Księga Handlowa umożliwia firmie prowadzenie pełnej księgowości w firmie zgodnie i w oparciu o Ustawę o rachunkowości.

Moduł Księga Handlowa pozwala na:
- tworzenie okresów obrachunkowych,
- stworzenie wielopoziomowego planu kont oraz wykorzystanie funkcji grup kont,
- księgowanie do jednego lub wielu dzienników cząstkowych,
- generowanie zestawienia obrotów i salda za dowolny okres,
- wykorzystanie schematów księgowych do automatycznego księgowania wszystkich dokumentów oraz deklaracji,
- predekretację dokumentów,
- prowadzenie pełnej ewidencji VAT oraz wydruk deklaracji VAT-7 i VAT-7K, VAT-UE, VAT-9M, VAT-27 i wysyłanie deklaracji do systemu e-Deklaracji,
- sporządzanie VAT-ZD do deklaracji VAT-7,
- rozliczanie VAT na zasadach ogólnych i metodą kasową ,
- obliczanie zaliczek na PIT-36, PIT-36L, CIT-8 a także obliczanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji rocznych,
- inicjalizację bilansu otwarcia na podstawie sald kont roku poprzedniego,
- oddzielne ewidencjonowanie dokumentów, które nie są fakturami VAT, np. dowody wewnętrzne, polisy ubezpieczeniowe, zlecenia itp.,
- księgowanie dokumentów bezpośrednio z innych modułów, np. list płac z modułu Płace i Kadry lub dokumentów OT, LT z modułu Środki Trwałe,
- parowania ze sobą dekretów na kontach rozrachunkowych,
- generowanie automatycznych różnic kursowych i kompensat w momencie rozliczania rozrachunków,
- tworzenie zestawień księgowych, w tym: bilans firmy, rachunek zysków i strat, przepływy środków pieniężnych itd.

Moduł Księga Handlowa Plus dodatkowo pozwala na:

- zakładanie oraz księgowanie na konta walutowe,
- opcję księgowania schematami księgowymi na konta walutowe,
- przeglądanie dekretów oraz obrotów i sald w walucie obcej oraz w walucie systemowej,
- generowanie przeszacowania walut.


Ewidencja środków trwałych

Comarch ERP Optima Środki Trwałe pozwala na kompleksową obsługę gospodarowania środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi, czy też wyposażeniem dodatkowym.

Moduł Środki Trwałe pozwala na:

- automatyczne naliczanie odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
- generowanie planu amortyzacji dla wskazanego okresu obrachunkowego,
- zastosowanie różnych metod amortyzacji (liniowa, degresywna, jednorazowa),
- prowadzenie ewidencji wyposażenia,
- automatyczne księgowanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych i innych dokumentów środków trwałych,
- ujęcie amortyzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym dla środków trwałych i wartości materialnych i prawnych,
- uwzględnianie wartości przeszacowania środków trwałych, sezonowości generowania odpisów amortyzacyjnych oraz istnienie ulg inwestycyjnych,
- zawieszenie amortyzacji środka trwałego,
- ewidencję środków trwałych będących w budowie,
- przypisanie osoby odpowiedzialnej za dany środek trwały oraz miejsca jego użytkowania.

Ewidencja środków trwałych

Comarch ERP Optima Środki Trwałe pozwala na kompleksową obsługę gospodarowania środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi, czy też wyposażeniem dodatkowym.

Moduł Środki Trwałe pozwala na:

- automatyczne naliczanie odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
- generowanie planu amortyzacji dla wskazanego okresu obrachunkowego,
- zastosowanie różnych metod amortyzacji (liniowa, degresywna, jednorazowa),
- prowadzenie ewidencji wyposażenia,
- automatyczne księgowanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych i innych dokumentów środków trwałych,
- ujęcie amortyzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym dla środków trwałych i wartości materialnych i prawnych,
- uwzględnianie wartości przeszacowania środków trwałych, sezonowości generowania odpisów amortyzacyjnych oraz istnienie ulg inwestycyjnych,
- zawieszenie amortyzacji środka trwałego (zobacz film),
- ewidencję środków trwałych będących w budowie,
- przypisanie osoby odpowiedzialnej za dany środek trwały oraz miejsca

Obsługa działu kadrowo - płacowego wymaga ciągłego śledzenia zmieniających się przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Dzięki regularnym aktualizacjom, przygotowywanym przez ekspertów Comarch, uwzględniającym wszelkie te zmiany, moduł Płace i Kadry zapewnia błyskawiczną reakcję na zmieniające się wymogi.
Aplikacja wydatnie wspomaga obsługę kadrowo-płacową każdej firmy. Dzięki starannie zaprojektowanym funkcjonalnościom, praca jest zautomatyzowana, przez co minimalizowane jest niebezpieczeństwo pojawienia się błędu podczas wykonywania operacji. Moduł jest w pełni zintegrowany z programem Płatnik, co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS.


Moduł Comarch ERP Optima Płace i Kadry umożliwia:

- zaewidencjonowanie pracowników z możliwością odnotowania przebiegu zatrudnienia, w firmie i poza nią,
- tworzenie struktury podległościowej, która ułatwia zarządzanie kadrami w Comarch ERP Optima oraz poprzez aplikację Comarch ERP e-Pracownik,
- rozliczanie wypłat z uwzględnieniem nieobecności, czasu pracy (zobacz film), dodatków i akordów,
- import i eksport poprzez arkusz kalkulacyjny, m.in.: aktualnych danych kadrowych, informacji o zawartych umowach cywilnoprawnych, danych dotyczących planu pracy, czasu przepracowanego oraz nieobecności,
- import danych kadrowych pracowników z Programu Płatnik (na podstawie ZUS ZUA),
- import elektronicznych zwolnień lekarskich,
- rozliczanie nieobecności z możliwością wydrukowania podstaw obliczeniowych dla: urlopu, choroby, ekwiwalentu za urlop,
- kontrolę wykorzystania limitów nieobecności przez pracownika, np. urlopu wypoczynkowego (w tym limitu dla pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy oraz pracownika uprawnionego do obniżonej normy dobowej),
- wybór metody odnotowywania czasu pracy pracowników (w tym metoda uproszczona – wpisywanie sumarycznie czasu pracy za cały miesiąc),
- rozliczanie nieobecności związanych z rodzicielstwem w połączeniu z pracą na część etatu,
- ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy w godzinach nocnych oraz nadliczbowych,
- definiowanie niestandardowych składników wypłat, nieobecności oraz limitów nieobecności,
- tworzenie korekt do zaksięgowanych list płac, z możliwością zachowania w programie wypłat naliczonych w pierwotnej postaci,
- podział wynagrodzenia pracownika na wypłatę gotówkową i/lub przelew na konto bankowe,
- rozliczanie umów cywilno-prawnych, w tym zawieranych z cudzoziemcami,
- powiązanie dodatków i umów cywilnoprawnych z listami płac, co umożliwia ich automatyczne naliczanie na wybranych listach płac ,
- naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych zgodnych z obowiązującymi wzorami formularzy,
- wysyłanie deklaracji podatkowych do systemu e-Deklaracje,
- sporządzanie deklaracji dla PFRON (Wn-D wraz z załącznikami) oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i DEK-I-0,
- sporządzanie wydruków pomocniczych do raportów GUS,
- tworzenie i przesyłanie do Płatnika formularzy zgłoszeniowych oraz deklaracji rozliczeniowych ZUS dla pracowników i właścicieli wraz z wymaganymi załącznikami,
- archiwizację wybranych formularzy kadrowych oraz archiwizację wypłat za wskazany okres,
- przesyłanie list płac z bazy kadrowo-płacowej do innej bazy, w celu ich zaksięgowania.


Moduł Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus posiada dodatkowe funkcje takie, jak:

- struktura organizacyjna, która pozwala przypisać pracowników do poszczególnych wydziałów,
- opcja powiązania listy płac z wybranym wydziałem,
- obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych: przynależność do PKZP, rejestracja składek (wkładów), przydzielanie zapomóg, udzielanie pożyczek z tworzeniem harmonogramów spłat, raportowanie,
- ewidencja i kontrola wysokości potrąceń (w tym komorniczych i alimentacyjnych),
- wykonywanie operacji dla wielu pracowników jednocześnie, m.in.: naliczanie limitów nieobecności, zmiana wartości wybranych pól w formularzu kadrowym, dodawanie nieobecności,
- możliwość obsługi kadrowo-płacowej dla pracowników wieloetatowych,
- rozliczanie wynagrodzeń dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicą,
- rozliczanie wynagrodzeń dla pracowników tymczasowych,
- automatyczne, okresowe naliczanie składników wynagrodzenia,
- możliwość odnotowania w kalendarzu obecności pracownika dowolnej liczby wejść/wyjść w różnych strefach czasu pracy w ciągu dnia,
- rozliczanie nadgodzin w okresie rozliczeniowym dłuższym niż 1 miesiąc oraz ewidencjonowanie odbioru czasu wolnego za nadgodziny,
- możliwość importu informacji o czasie przepracowanym rejestrowanych za pomocą czytników RCP,
- możliwość definiowania dodatków według indywidualnych wzorów klientów i łączenia ich w grupy,
- atrybuty - czyli cechy, za pomocą których można opisywać pracowników, wprowadzając dowolną liczbę dodatkowych informacji,
- funkcjonalność generowania opisu analitycznego dla poszczególnych składników wypłaty.

Comarch ERP Optima dla biur rachunkowych

Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe został stworzony z myślą o zdecydowanym uproszczeniu pracy biur rachunkowych i doradców podatkowych, którzy potrzebują wykonać pewne operacje w sposób seryjny.

Moduł ten stanowi panel wspierający codzienną pracę księgowego w odniesieniu do wielu lub wszystkich obsługiwanych klientów. Biuro rachunkowe jest modułem w pełni zintegrowanym z programem Comarch ERP Optima, dzięki czemu dane wprowadzane do programu są na bieżąco synchronizowane, a księgowy może rozpocząć pracę dla różnych klientów bez konieczności dodatkowego logowania.

Moduły Comarch ERP Optima  dla Twojego biura rachunkowego:

Księga Podatkowa

Comarch ERP Optima Księga Podatkowa pozwala biurom rachunkowym na łatwą obsługę księgową firm oraz rozliczenia z Urzędem Skarbowym na podstawie Księgi Przychodów i Rozchodów. Moduł jest zawsze zgodny z aktualnymi przepisami.

Księga Handlowa

Comarch ERP Optima Księga Handlowa to moduł pozwalający biurom rachunkowym na obsługę firm w formie pełnej księgowości zgodnie z Ustawą o Rachunkowości. Jego podstawowym atutem jest usprawnienie pracy dzięki automatyzacji procesu księgowania, ewidencjonowania VAT-u oraz możliwości wydruków i przesyłania elektronicznych deklaracji.

Środki trwałe

Comarch ERP Optima Środki trwałe pozwala biurom rachunkowym na prowadzenie dla klientów ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Dzięki modułowi możliwe jest tworzenie planów amortyzacji, automatyczne księgowanie odpisów amortyzacyjnych, rejestrowanie historii środka trwałego.

Płace i Kadry

Comarch ERP Optima Kadry i Płace umożliwia biurom rachunkowym prowadzenie pełnej obsługi kadrowo-płacowej. Zapewnia pracę zawsze zgodną z aktualnymi przepisami oraz: współpracuje z programem Płatnik, nalicza i drukuje deklaracje podatkowe, wylicza składki ZUS i deklaracje, zapewnia obsługę korekt list płac, umożliwia wysyłanie e-deklaracji do US.

Comarch ERP Optima CRM

Comarch ERP Optima CRM to moduł, dzięki któremu można planować kanały kontaktu z klientem, ewidencjonować przeprowadzone spotkania, rozmowy telefoniczne oraz przydzielać zadania pracownikom, a także przeprowadzić proces windykacji.

Wiedza zgromadzona w module pozwala na prowadzenie uporządkowanych działań marketingowych czy sprzedażowych. Umożliwia szybkie i łatwe filtrowanie oraz analizowanie danych, bieżącą kontrolę stopnia realizacji zadania oraz dostosowanie działań do potrzeb/wymagań poszczególnych kontrahentów. Comarch ERP Optima CRM oszczędza Twój cenny czas i czyni relacje z klientem bardziej efektywnymi.

Funkcjonalność modułu Comarch ERP Optima CRM obejmuje:

- rejestrację kontaktów z klientami (klient, data, rozmawiający, opis przebiegu rozmowy, czas rozmowy, itd.), a także harmonogramowanie zadań i rejestrację wykonanych czynności,
- faktury cykliczne – automatyczne generowanie kompletu faktur dla wielu podmiotów (zobacz film),
- obsługę firmowej skrzynki pocztowej (email/poczta elektroniczna),
- przygotowanie oraz obsługę ofert handlowych.

Dodatkowo moduł Comarch ERP Optima CRM Plus zawiera mechanizm automatycznej windykacji należności.

W ramach procesu windykacji możliwe jest:

- automatyczne wysyłanie wiadomości e-mail informujących kontrahentów o nieuregulowanych płatnościach,
- tworzenie kontaktów lub zadań CRM związanych z takimi kontrahentami,
- generowanie i wysyłanie poprzez e-mail ponagleń zapłaty oraz wiadomości informujących o nieuregulowanych należnościach,
- blokowanie sprzedaży.